Back

Nauka - Nauka, Srpska akademija nauka i umetnosti, Vojna nauka, Islamska nauka, o materijalima, Akademija nauka i umetnosti Kosova, Fundamentalna nauka, Izum ..                                               

Nauka

Nauka ili znanost, sistem sređenih i sistematiziranih znanja o nama i svijetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna skupina informacija i o nekom subjektu, ali se ta riječ posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Pojam nauke odgovara grč. pojmu ἐπιστήμη, epistḗmē, lat. scientia, engl. science. Kako se znanje povećavalo, pojedine metode su se dokazale pouzdanije nego neke druge, i danas su naučne metode standard za nauku. To uključuje korištenje pažljivog posmatranja, eksperimente, mjerenja, matematiku, i ponavljanje. Moderna nauka je otkriće, kao i izum. To je otkriće da ...

                                               

Srpska akademija nauka i umetnosti

ANUK i VANU su raspušteni donošenjem novog Zakona o SANU u Skupštini Republike Srbije, 17. jula 1992. godine, a članovima predloženo da se sami pojedinačno prijave kao kandidati za SANU. Tako nije postupljeno s akademicima VANU, oni su 32 člana samo "preregistrovani" u SANU i formirano je Odeljenje SANU u Novom Sadu. Međutim, od članova ANUK-a samo je mali broj Srba "konkurisao" u SANU, a jedino je vajar Svetomir Arsić Basara primljen. Kosovski akademici nisu prihvatili takvu odluku i svoju delatnost, u okviru ANUK-a, nastavili ilegalno. Deo istoričara smatra kako je ukidanje ANUK-a je bio ...

                                               

Vojna nauka

Vojna nauka je naziv koji se koristi za sistem znanja o pripremi i vođenju rata. On istražuje i objašnjava zakonitosti u njegovom bitnom elementu - oružanoj borbi - te činioce koji na nju utiču. Povezana je s drugim naukama te uzima u obzir njihova dostignuća koja se odnose na oružanu borbu. Vojna nauka također proučava njihovu teoriju i praksu. Sa svoje strane vojna nauka utiče na pravac istraživanja određenih pojava i problema tih nauka koje nju zanimaju. Dostignuća vojne nauke su polazna osnova za izgradnju oružanih snaga i drugih komponenata važnih za vođenje rata.

                                               

Islamska nauka

Ovaj članak opisuje istoriju nauke u islamskoj civilizaciji između osmog i šesnaestog veka. Za informacije o značenju pojma nauke u islamskoj tradiciji, pogledajte članak Islam i nauka. Nauka u srednjovekovnom islamskom svetu, takođe poznata po nazivu Islamska nauka, je nauka proširena i upražnjena u islamskom svetu u toku Islamskog zlatnog perioda. U toku tog perioda, indijska, iranska i posebno grčka naučna dela su prevedena na arapski jezik. Ovi prevodi su bili podstrek za naučne napretke koje su naučnici u islamskoj civilizaciji napravili u toku srednjeg veka. Naučnici u islamskoj civi ...

                                               

Nauka o materijalima

Nauka o materijalima je interdisciplinarna nauka, koja izučava osobine materije i njenu primenu na razna područja nauke i inženjerstva. Ona se koristi elementima primenjene fizike i hemije, kao i hemijskog, mehaničkog, građevinskog i električnog inženjerstva. Kako je pažnja medija u sve većoj meri usredsređena na nanonauku i nanotehnologiju, nauka o materijalima dobija sve veći značaj na svim univerzitetima.

                                               

Akademija nauka i umetnosti Kosova

Akademija nauka i umetnosti Kosova, skraćeno ANUK, je znanosna i umjetnička institucija Kosova. Na čelu su mu predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik. Ima redovne i izvandredne članove, a ravnopravni su albanski i srpski jezik.

                                               

Fundamentalna nauka

Fundamentalna nauka je nauka koja opisuje najosnovnije objekte, sile, relacije između njih i vladajuće zakone, tako da se u principu svi drugi fenomeni mogu izvesti iz njih sledeći logiku naučnog redukcionizma. Biologija, hemija i fizika su fundamentalne nauke, inženjerstvo nije. Postoji razlika između fundamentalne nauke i primenjene nauke. Fundamentalna nauka se definiše kao fundamentalno znanje. Progres fundamentalne nauke je baziran na kontrolisanim eksperimentima i dedukciji. Ona se ne bavi praktičnim aplikacijama. Fundamentalna nauka je tradicionalno bila asocirana sa prirodnim nauka ...

                                               

Akademija filmskih umjetnosti i nauka

Akademija filmskih umetnosti i nauka američka je profesionalna počasna organizacija čiji je cilj napredak filmskih nauka i umetnosti. Akademijom upravlja Odbor guvernera, čiji su članovi predstavnici 17 umetničkih branši. Akademija trenutno broji oko 6.000 članova, većinom iz Sjedinjenih Američkih Država, mada filmski profesionalci iz celog sveta mogu biti pozvani da se pridruže. Ova organizacija poznata je po tome što jednom godišnje dodeljuje Nagradu Akademije poznatu pod nazivom Oskar, koja se smatra najprestižnijim filmskim priznanjem na svetu.

                                               

Nauka i tehnologija u Srbiji

Nauka u Srbiji se danas odvija u naučnoistraživačkim organizacijama, a to su fakulteti i instituti. U Srbiji postoje naučni instituti i istraživačko-razvojni instituti. Naučne institute osniva država i pretežno se bave osnovnim istraživanjima dok istraživačko-razvojni instituti mogu biti i privredna društva i pretežno se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima. Institucije od značaja za nauku su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska. Politiku države Srbije u nauci vodi nadležno Ministarstvo nauke a najviše naučno telo, koje određuje pravce razvoja nauke, je Nacionalni save ...

                                               

Kognitivna nauka

Kognitivna nauka se obično definiše kao naučno istraživanje ili uma ili inteligencije. Međutim, sa izuzetnom naučnom produkcijom u disciplinama koje nazivamo kognitivnim naukama, njihov domen je praktično proširen i na oblasti koje su tradicionalno pripadale drugim, srodnim disciplinama. Ovo "proširenje" kognitivnih nauka ipak jasno određuje njihov domen utoliko ukoliko se one za druge discipline vezuju dok je to produktivno za istraživanje njihovog osnovnog predmeta - saznanja kao fenomena u prirodnim i vještačkim sistemima. Osnove za razvoj skupa disciplina koje nazivamo kognitivnim nauk ...

                                               

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu počeo je sa radom 1968. godine prerastanjem iz Visoke škole političkih nauka. Bio je prva nastavno-naučna ustanova te vrste u Jugoslaviji. Danas je Fakultet političkih nauka moderna i jedinstvena obrazovno-naučna ustanova u Srbiji, koja je usredsređena na obrazovanje i istraživanje u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. U završnoj fazi su pripreme za početak studija u oblasti državne uprave i lokalne samouprave, bezbednosti i balkanoloških studija. Usavršavanje i o ...

                                               

Nauka o književnosti

Nauka ili znanost o književnosti njemački: Literaturwissenschaft) je naziv za nauku koja proučava književnost, odnosno književne pojave. U francuskom i engleskom jeziku upotrebljava se pojam književna kritika literary criticism i critique littéraire a u ruskom stručno bavljenje knjizevnošću tj. proučavanje knjizevnosti литературоведение. Dve šire oblasti vezane uz nauku o književnosti su filologija i estetika. Pomocne discipline su bibliotekarstvo,istorijografija i paleologija. Oblasti nauke o knjizevnosti su: Istorija knjizevnosti. Književna kritika. Teorija književnosti. Književna metodo ...

                                               

Citiranje

Citiranje je doslovno navođenje nečijih riječi uz pružanje reference na publikaciju iz koje su preuzete te riječi, sa dovoljnim detaljima kako bi se ta publikacija mogla pouzdano identificirati.

                                               

Diploma

Diploma naziv je za svjedodžbe nekih završnih ispita, odnosno postignutih titula ili isprava kojom se svečano priznaje neki uspjeh, zasluga, staž članstva.

                                               

Doktor (titula)

Doktor je najviša akademska titula koju nose osobe koje su stekle doktorat nauke. U većini zemalja, postupak stjecanja doktorske titule traje od 3 do 6 godina, i završava obranom doktorske dizertacije. Isto tako traži se da kandidat već mora imati stečenu akademsku titulu magistra u nekom srodnom području. Doktorski studij se obično sastoji od seminarsko-obrazovnog dijela iako to nije pravilo i neposrednog rada na izradi doktorske dizertacije, koju je nakraju potrebno odbraniti pred stručnom komisjom.

                                               

Filozofija nauke

Filozofija nauke je grana filozofije čiji je zadatak kritičko ispitivanje i analiza nauke, njenih metoda i krajnjih rezultata. Jedan ogranak filozofije nauke, metodologija nauke, je usko vezana za teoriju saznanja. Istražuje metode putem kojih nauka dolazi do istina koje postulira o svijetu i kritički razmatra pretpostavljene rezone u korist tih metoda. Metodologija se bavi pitanjima kao što su: I analizira istinitost naučnih afirmacija, tj., kada i kako naučne tvrdnje mogu biti opovrgnute podacima i observacijama sa terena, kao i eksperimentima iz laboratorija. Smjer kojim se kreće prihva ...

                                               

Google Scholar

Google Scholar, Google znalac ili Google akademik je slobodno dostupan web pretraživač znanstvenih radova, pod tvrtkom Google, koja indeksira cijeli tekst i metapodatake iz literature kroz niz formata i disciplina. Svaki znanstveni rad se povezuje s publikacijama u kojima je već citiran. A također se pokazuju i drugi tematski srodni objavljeni radovi.

                                               

Hipoteza o rijetkoj Zemlji

U planetologiji i astrobiologiji, hipoteza o rijetkoj Zemlji zagovara tezu da nastanak složenijih višestaničnih organizama zahtijeva vrlo rijetku kombinaciju astrofizičkih i geoloških događaja i uvjeta. Teorija zastupa stav da izvanzemaljski život zahtjeva planetu sličnu Zemlji, sa sličnim uvjetima, te da postoji jako malo takvih planeta. Pojam "rijetka Zemlja" potječe od knjige Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, koju su napisali Peter Ward, geolog i paleontolog, i Donald E. Brownlee, astronom i astrobiolog. Hipoteza o rijetkoj Zemlji je u suprotnosti sa Kopernikovom ...

                                               

Hrvatska znanstvena bibliografija

Hrvatska znanstvena bibliografija, online bibliografska baza podataka, osnovana 1997. godine pri Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

                                               

Institut za političke studije

Institut za političke studije je samostalna naučna ustanova za istraživanje političkih pojava, političkog sistema i političkih procesa nastala 1978. godine. Bavi se istraživanjem i objavljivanjem naučnih radova vezanih za političke nauke.

                                               

Izum

Izum je po službenoj definiciji novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Hijerarhijski, izum spada u industrijsko vlasništvo, kao podvrstu šire kategorije tzv. intelektualnog vlasništva, koje uz tehnološki usmjereno stvaralaštvo obuhvaća i umjetnička djela i izvedbe. Proces stvaranja izuma počinje s inventivnom idejom, koja može sinuti u trenutku nadahnuća, ali sazrijevanje izuma u pravilu je dugotrajno i složeno. Od nastanka ideje do njene pretvorbe u tržiš ...

                                               

Kibernetika

Kibernetika je nauka o upravljanju oslonjena na teoriju informacija, razvoj komunikacionih modela i proučavanje povratnih sprega kao i kontrolnih mehanizama prenošenja informacija i upravljanja. Razlikuje se od empirijskih nauka po tome što se ne interesuje za materijalnu formu, nego za organizaciju, obrazac i komunikaciju kod celina.

                                               

Kvalitativno istraživanje

Kvalitativno istraživanje je termin koji ima različita značenja u različitim područjima, ali je najpoznatiji po upotrebi u društvenim znanostima. U društvenim znanostima kvalitativno istraživanje je širok termin koji opisuje istraživanje koje se fokusira na način na koji pojedinci i grupe gledaju i shvaćaju svijet te oblikuju značenje izvan svojih iskustava. Takvo je istraživanje bitno orijentirano prema naraciji. U statistici se kvalitativna analiza sastoji od procedura koje koriste samo dihotomne podatke – to jest, podaci koji mogu poprimiti vrijednost 0 nula i 1 jedan. Te su tehnike pri ...

                                               

Logika

Logika je nauka o principima i pravilima ispravnog mišljenja. To je grana filozofije koja izučava metode mišljenja i ispitivanja, unutrašnje i spoljno posmatranje, dedukciju i indukciju, obrazovanje hipoteza i eksperiment, analizu i sintezu. Ona je "logija" ili metoda svake nauke. Definiše se kao nauka zato što se proces pravilnog mišljenja može svesti na zakone koje može naučiti svaki čovek, ona je veština zato što vežbanjem čovek stiče sigurnost u svoje mišljenje. Ljudsko mišljenje sadrži sve što čovek misli i taj sadržaj je izuzetno raznovrstan. Mišljenje zahvata beskonačni univerzum fe ...

                                               

Monografija

Monografija pisano je delo koje detaljno obrađuje jednu temu. Često je u pitanju naučni esej ili naučni traktat, koji može biti objavljen kao knjiga ili članak u časopisu. To je po definiciji jedan dokument koji sam po sebi predstavlja kompletan tekst. Monografija je obično delo jednog autora, ali to nije uvek slučaj. Izlaganje u monografiji je na višem nivou od udžbenika.

                                               

Naturalizam (filozofija)

Naturalizam - "filozofska koncepcija po kojoj je priroda osnova i bit svega, pravi realitet je samo priroda u svojim uzročno-posljedičnim vezama i odnosima. Duhovno je produkt prirode a ne nešto vanprirodno, nasuprot onim supranaturalnim ili spiritualnim. U etici, stajalište prema kome je moralni život samo produžetak biološkog, te je cjelokupni povijesni i kulturni život podvrgnut samo prirodnim zakonima. U estetici, ona doktrina koja odbacuje svaku idealizaciju stvarnosti i zahtijeva prezentaciju života kakav jest i onim što proizlazi iz čovjekove prirode, v. naturaliam u književnosti. M ...

                                               

Naučna metoda

Naučni metod označava proces kojim naučnici dolaze do spoznaja o određenim fenomenima putem postavljanja pretpostavki te njihovog provjeravanja kroz eksperimente. Da bi imao naučni karakter, istraživački metod mora biti zasnovan na prikupljanju primetne, empirijske i merljive evidencije. Naučni metod je: "metod postupaka koji su osobeni za prirodne nauke od 17. veka, i koji se sastoje od sistematskih posmatranja, merenja i eksperimenta, kao i formulacije, testiranja i menjanje hipoteza". Metod je u teoriji saznanja i nauci, sistematski, objektivan način dolaska do nedvosmislenog odgovora n ...

                                               

Naučnik

Naučnik ili znanstvenik, u širem smislu, osoba koja učestvuje u sistematskoj aktivnosti da postigne znanje. U užem smislu, naučnik je pojedinac koji se služi naučnim metodom. Osoba može biti stručnjak u jednoj ili više oblasti nauke. Ovaj članak se fokusira na uži smisao reči. Naučnici istražuje s ciljem sveobuhvatnijeg razumevanja prirode, uključujući fizičke, matematičke i društvene sfere. Filozofija može da se shvati kao odvojena aktivnost, koja cilja sveobuhvatnijem razumevanju nedodirljivih aspekata stvarnosti i iskustva koji ne mogu biti fizički izmereni. Naučnici se takođe razlikuju ...

                                               

Objektivnost

Objektivnost je karakteristika neke činjenice, iskaza ili teorije, koja podrazumeva da su oni utemeljeni na stvarnom stanju, da su realni, ispravni, istiniti i da nisu podložni subjektivnim činiocima. Objektivan novolat. objectivus = predmetni, stvaran u najopštijem smislu znači stvaran, istinski, zbiljski, nezavisan od subjekta i njegovog mišljenja. U nauci se ovaj pojam koristi u smislu nepristrasan, nezavisan od ličnih interesa, potreba, želja, strahova ili očekivanja naučnika.

                                               

ORCID

ORCID je alfanumerički kod koji jedinstveno identificira autora i koautora znanstvenih i akademskih publikacija. ORCID rješava problem poteškoće u prepoznavanju određenog autora znanstvenih radova i publikacija u humanističkim znanostima, uzrokovan činjenicom da mnoga osobna imena nisu jedinstvena, a mogu se i promijeniti, tu su i kulturno uvjetovane razlike u redoslijedu navođenja imena i prezimena, nedosljedna upotreba kratica i različitih skupova znakova. ORCID osigurava trajni identitet autora.

                                               

Pojava

Pojava ili fenomen je događaj koji se može promatrati, odnosno doslovno, nešto što je moguće vidjeti. Riječ fenomen dolazi od imenice φαινόμενον, a povezana je također i s glagolom φαινειν. Protuznačna je iathomenon, u doslovnom značenju "nečega što leži ispod površine". Općenito, neovisno od izvornog značenja u filozofiji, fenomen predstavlja sve što se može zamijetiti. Neke je stvari lako zamijetiti, dok je za zamjećivanje drugih potrebno izvesti znanstveni eksperiment koji omogućuje to zamjećivanje. U znanosti pojave su neobrađeni podaci koji kasnije služe za uobličavanje teorija. "U fi ...

                                               

Polimat

Univerzalni čovjek, polihistor ili polimat je naziv za ličnost koja posjeduje znanja i vještine, odnosno smatra se ekspertom za nekoliko sasvim različitih oblasti. U manje formalnom smislu se pod polimatom može smatrati i izuzetno obrazovana osoba ili erudit. Kroz historiju, s obzirom da nije postojala čvrsto razgraničenje između raznih oblasti i kulture i nauke, veliki broj tadašnjih naučnika i mislilaca su bili polimati po današnjim standardima. Jedan od sinonima za univerzalnog čovjeka jest renesansni čovjek, s obzirom da su najpoznatije ličnosti Renesanse nastojale istaći u što je mogu ...

                                               

Pretpostavka

Pretpostavka - presumpcija, pomisao, mišljenje koje vrijedi kao istinito tako dugo dok se ne dokaže njegova neodrživost. U naukama, teza u spoznajnom procesu koja se uzima kao istinita da bi se iz nje mogli izvući neki zaključci. 2. uzrok, uvjet, načelo, činjenično stanje na početku nekog prirodnog ili historijskog događaja, činjenično stanje koje omogučava to događanje. 1.Potpuno ukidanje pretpostavke u procesu spoznavanja bi gotovo dokinulo spoznaju svelo bi se na slučajna otkrića. Zahtjev za naukom koja bi bila bez pretpostavaka, koji se nakon XIX. st. često nameće, traži da se naučni i ...

                                               

ResearcherID

ResearcherID je sistem za identifikaciju znanstvenih autora. Sistem je u januaru 2008. predstavila korporacija Thomson Reuters. Ovaj jedinstveni identifikator ima za cilj rješavanje problema identifikacije autora i ispravnog pripisivanja djela. U znanstvenoj i akademskoj literaturi uobičajeno je navesti ime, prezime i inicijale autora članka. Ponekad, međutim, postoje autori s istim imenom, s istim inicijalima, ili časopis pogrešno napiše ime, što rezultira s nekoliko imena za istog autora ili istim imenom za različite autore. Istraživači mogu koristiti ResearcherID kao svjedočanstvo za sv ...

                                               

Subjektivnost

Subjektivnost u najopštijem smislu označava pripadnost, predstavlja svojstvo, poticanje od ili odnošenje na subjekt. Pojam subjektivan može zvati imati sledeća značenja: Unutrašnji, mentalni, psihički. Osoben, individualan, privatan, nedostupan većem broju posmatrača, intuitivan, neproverljiv. Jednostran, pristrasan, ličan, pod uticajem želja, naklonosti / nenaklonosti, neobjektivan. Nepostojeći, zamišljen, iluzoran, halucinatoran nasuprot objektivno postojećem, stvarnom. Pri razgraničenju pojmova objektivnosti i subjektivnosti se obično razmatraju odnosi opažajućeg subjekta obično osobe i ...

                                               

Tehnološka singularnost

Tehnološka singularnost je kada vreme prestaje da ima ulogu zbog brzine prenosa informacija i tehnologije. Preciznije, tehnološka singularnost je hipotetička tačka u budućnosti u kojoj tehnološki razvoj civilizacije dobija sve veće ubrzanje u sve kraćim intervalima vremena i teži ka beskonačnosti u formi eksponencijalne funkcije. Tehnološka singularnost se odnosi na ideju da će tehnološki progres dostići veliku vrednost u skoroj budućnosti. Ova ideja je podstaknuta posmatranjem ubrzavajućeg napretka u polju zdravlja, tehnologije i kapaciteta ljudi kod obrade informacija. Projektovanje ovih ...

                                               

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

Namjera projekta Tko je tko u hrvatskoj znanosti je poboljšati komunikaciju i razmjenu informacija među znanstvenicima tako da su na jednom mjestu objedinjeni podaci o hrvatskim znanstvenicima. Projekt je zamišljen kao interaktivna platforma putem koje znanstvenici koji prethodno moraju biti registrirani pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske mogu unijeti podatke o sebi i učiniti ih vidljivima javnosti, dok s druge strane svi zainteresirani mogu podatke pregledavati i pretraživati prema brojnim parametrima. Projekt je od početka bio financiran od strane Ministar ...

                                               

WorldCat

WorldCat predstavlja jedinstveni katalog koji je specifičan po tome što sadrži zbirke preko 72.000 biblioteka u oko 170 zemalja sveta koje učestvuju u projektu OCLC-a. OCLC povezuje biblioteke u globalnu mrežu radi upravljanja i deljenja svetskog znanja. Cilj je stvoriti zajednicu posvećenu bibliotekarskim vrednostima, a to su zajedničko funkcionisanje, deljenje resursa i univerzalni pristup. Mreža povezuje članove na moćni klaud sistem koji omogućava široku mrežu podataka i kooperativnu platformu neophodne za zajedničke inovacije i operacionalnu efikasnost za kreiranje meta baza, pozajmlj ...

                                               

Zagrebački književni razgovori

Za ostale upotrebe, v. ZKR razvrstavanje. Zagrebački književni razgovori su tradicionalni međunarodni književno-znanstveni skup koji se održava u Zagrebu, u Hrvatskoj. Utemeljio ih je Slavko Mihalić. Prvo su se put održali 1969. godine.Organizira ih Društvo hrvatskih književnika, u čijem se Klubu ovaj skup i održava. Održavaju se godišnje, obično početkom listopada, a svake godine imaju temu. Sudionici su iz Hrvatske i inozemstva, a po stručnom profilu to su književnici, književni kritičari, književni prevoditelji i književni znanstvenici.

                                     

Nauka

 • civilizacijama. Moderna nauka se razlikuje u svom pristupu i uspešna je u pruivođenju rezultata: modernna nauka definiše ono što je nauka u najstrožijem smislu
 • prirodno matematičkih nauka tehničkih nauka medicinskih nauka literature i jezika kasnije: jezika i književnosti društvenih nauka i likovne i muzičke
 • Vojna nauka također proučava njihovu teoriju i praksu. Sa svoje strane vojna nauka utiče na pravac istraživanja određenih pojava i problema tih nauka koje
 • pogledajte članak Islam i nauka Nauka u srednjovekovnom islamskom svetu, takođe poznata po nazivu Islamska nauka je nauka proširena i upražnjena u islamskom
 • Nauka o materijalima je interdisciplinarna nauka koja izučava osobine materije i njenu primenu na razna područja nauke i inženjerstva. Ona se koristi
 • osnovana VANU Jedinstvo novine 1974 1999, Politika novine 1992 1999. Srpska akademija nauka i umetnosti Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 • Fundamentalna nauka čista nauka je nauka koja opisuje najosnovnije objekte, sile, relacije između njih i vladajuće zakone, tako da se u principu svi
 • umetnosti i nauka engl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences američka je profesionalna počasna organizacija čiji je cilj napredak filmskih nauka i umetnosti
 • naučnik iz oblasti kognitivnih nauka nagrađen je Нobelovom nagradom iz ekonomije nešto ranije. Takođe, kognitivna nauka je razvila novu teoriju matematičke
 • Nauka ili znanost o književnosti njemački: Literaturwissenschaft je naziv za nauku koja proučava književnost, odnosno književne pojave. U francuskom
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu počeo je sa radom 1968. godine prerastanjem iz Visoke škole političkih nauka 1960 Bio je prva nastavno - naučna
                                     
 • Fakultet organizacionih nauka FON je osnovan 4. novembra 1971. godine. Fakultet organizacionih nauka deluje u okviru Beogradskog Univerziteta i predstavlja
 • 1985 - 1989 akademik Dragutin Vukotić 1989 - 2002 Akademija nauka i umetnosti Kosova Srpska akademija nauka i umetnosti Evropska akademija nauka i umetnosti
 • Politologija ili politička nauka društvena nauka koja proučava politiku, političke pojave, institucije, vrednosti, ideje, aktere i procese. Ovo podrazumeva
 • dekan profesor dr Ilija Ćosić. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu na Wikimedijinoj ostavi Fakultet tehničkih nauka Forum Fakulteta tehničkih nauka
 • sekretar Članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske raspoređeni su u četiri Odeljenja: Odjeljenje društvenih nauka sekretar akademik Rade Mihaljčić
 • Evropska akademija nauka i umetnosti lat. Academia Scientiarum et Artium Europaea je međunarodna akademska organizacija, u koju je uključeno oko 1, 500
 • 690 naučnih radova sa svih polja nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti Evropska akademija nauka i umetnosti Zvanična stranica MANU
 • posebno fizičkih i bioloških nauka je imala status narativa koji slavi trijumf korektnih teorija nad nekorektnima. Nauka je predstavljana kao glavna dimenzija
 • Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ANUBiH osnovana na temelju Zakona o ANUBiH 1966. sa sjedištem u Sarajevu. Izrasla je iz Naučnog društva
 • Sedište Evropske akademije nauka je u Beogradu. Evropska akademija nauka je elitna asocijacija naučnika, umetnika, pronalazača, inovatora i privrednika
 • islamska nauka koja se bavi izučavanjem svega onoga što je Muhamed uradio, rekao, šutnjom odobrio i izučavanjem svih njegovih osobina. Hadiska nauka izučava
 • Ukrajinska akademija nauka u periodu od 1921. do 1936. godine kao Sveukrajinska akademija nauka od 1936. do 1991. godine kao Akademija nauka Ukrajinske SSR
 • načinu života i razmnožavanju kao i drugim procesima i pojavama. Prirodne nauke na Wikimedijinoj ostavi Prirodne znanosti na Cambridge univerzitetu Povijest
                                     
 • aspekte računarstva računarske nauke nego i često raznolike oblasti kao što su nauka o arhiviranju, kognitivna nauka komerc, komunikaciju, zakon, bibliotekarstvo
 • specijalan slučaj udruživanja nauka o planeti pošto je Zemlja jedina planeta na kojoj je poznato da postoji život. U naukama o Zemlji zastuplenjeni su i
 • Primenjena nauka podrazumeva mogućnost primene teorijskih dostignuća nauke u praksi. Socijalni rad je profesija karakteristična po nastojanju da svoja
 • ogranak filozofije nauke, metodologija nauke je usko vezana za teoriju saznanja. Istražuje metode putem kojih nauka dolazi do istina koje postulira o svijetu
 • Srpske akademije nauka i umetnosti i uz podršku dvanaest privrednih organizacija, osnovan je Muzej nauke i tehnike. Na inicijativu Muzeja nauke i tehnike, godine
 • zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima. Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka Zbog multidisciplinarnosti
Laboratorij
                                               

Laboratorij

Laboratorij ili laboratorija, organizacijsko-radna cjelina u kojoj se izvode različita ispitivanja posebnom opremom i uređajima. Ovisno o vrsti laboratorije dijelimo na kemijske, medicinske, tehničke i druge.

Primenjena nauka
                                               

Primenjena nauka

Primenjena nauka podrazumeva mogućnost primene teorijskih dostignuća nauke u praksi. Socijalni rad je profesija karakteristična po nastojanju da svoja teorijska znanja, ali i saznanja srodnih nauka pretače u praktične aktivnosti bilo da se odnose na upotrebu novih metoda ili formiranje institucija koje su od najveće koristi za unapređivanje zdravlja pojedinca, grupa i zajednice.

                                               

Učenjak

Učenjak je izraz koji u najširem, odnosno kolokvijalnom smislu, označava osobu koja je učena, tj. koja se svojim obrazovanjem ističe od ostalih ljudi. U užem smislu se pod time podrazumijeva osoba koja je stekla stručno znanje iz određene naučne oblasti, najčešće vezane uz društvene nauke ili njoj srodne oblasti kao što su filozofija ili teologija. Učenjak često predstavlja sinonim za naučnika, iako se u tom smislu najčešće primjenjuje u historijskom kontekstu.

Users also searched:

nauka,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →