Back

Terminologija - Irana i Perzije, IUPAC nomenklatura, Perzija, Mudrost, Žargon, Disulfidna veza, Enigmopedija, Diorit, Standardno stanje, Acetal, Riolit ..                                               

Terminologija Irana i Perzije

Terminologija Irana i Perzije nerijetko predstavlja dilemu oko imenovanja u Zapadnom svijetu, odnosno problem prilikom razumijevanja političke, historijske, geografske i kulturne terminologije koju karakteriziraju ti nazivi. Dva moguća naziva za modernu državu su Iran i Perzija.

                                               

IUPAC nomenklatura

IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i ažurira se pod okriljem Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju.

                                               

Perzija

Perzija ili Persija može podrazumijevati: Iranska regija i administrativna pokrajina Fars Pars. Perzijska Monarhija kroz različite historijske periode. Čest zapadnjački egzonim za Iran. Za razumijevanje i korištenje termina Iran i Perzija, vidi članak: Terminologija Irana i Perzije

                                               

Mudrost

Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, rasuđivanje. Čovek koji teži mudrosti naziva se filozof, a onaj koji je stekne mudrac. Mudrost se katkad upotrebljava i kao sinonim za pamet, ali pamet označava sposobnost za mudrost, ali ne i mudrost samu. Čovek koji se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtevi praktičnog života. Razvoj mudrosti zahteva čovekov životni angažman, odnosno život sukladan tom nastojanju, što u krajnjem vidu predstavlja spremnost na smrt radi odbrane vlastitog uvida. Tradicionalna predstava mudraca obično ...

                                               

Žargon

Žargon je specifična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini. Upotreba žargona može biti i zatvorena komunikacija unutar grupe radi zaštite njenih interesa. Žargon se upotrebljava i kao element književnog jezika. Leksemi koji se koriste u žargonu nazivaju se žargonizmima.

                                               

Disulfidna veza

Disulfidna veza je kovalentna veza, obično nastaje spajanjem dve tiolne grupe. Ovaj link se takođe naziva SS-veza ili disulfidni most. Ukupna povezanost je dakle R-S-S-R. Ova terminologija je u širokoj upotrebi u biohemiji. Nekad se ova veza nazivala persulfid, po analogiji sa kongenernim peroksidom, ali je ta terminologija nezastupljena.

                                               

Enigmopedija

Enigmopedija, kao podskup ove Vikipedije, na sveobuhvatan način obrađuje našu i stranu enigmatiku. Gornja abecedna traka omogućuje brzo kretanje kroz Enigmopediju, pripremu detaljnog abecedarija i dobar pregled svega onoga što je urađeno i što će tek biti urađeno. Enigmopedija obuhvata 2 enigmatske kategorije: Enigmatika - Svi enigmatski termini, tj. enigmatska terminologija, nazivi enigmatskih listova, knjiga, manifestacija, organizacija, enigmatskih središta i odredišta gradova, zemalja. i svih drugih enigmatskih naziva koji se pišu velikim početnim slovom osim imena i pseudonima. Enigma ...

                                               

Diorit

Diorit je intermedijarna magmatska dubinska stena. Nastaje kristalizacijom bazičnijih magmi, u odnosu na one iz kojih kristališu sijenit i monconit. Kristalizacija magme se vrši u dubokim delovima Zemljine kore. Minerali koji izgrađuju diorit su: Sporedni minerali: apatit, magnetit, sfen. Bojeni mineral: hornblenda, augit, biotit, hipersten. Intermedijarni plagioklas: andezin ili oligoklas. Struktura diorita je zrnasta, a retko može biti i porfiroidna. Tekstura je masivna.

                                               

Standardno stanje

Standardno stanje materijala je referentna tačka koja se koristi za proračun njegovih osobina pod različitim uslovima. U principu, izvor standardnog stanja je arbitraran, mada Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju preporučuje konvencionalni skup standardnih stanja za generalnu upotrebu. IUPAC preporučuje korišćenje standardnog pritiska p o = 1 bar. Striktno govoreći, temperatura nije deo definicije standardnog stanja. Na primer, standardno stanje gasa je konvencionalno izabrano da bude jedinica pritiska idealnog gasa, nezavisno od temperature. Međutim, većina tabela termodinamički ...

                                               

Acetal

Acetal je molekul sa dva atoma kiseonika vezana jednostrukim vezama za isti atom ugljenika. U tradicionalnoj upotrebi se razlikuju ketali od acetala dok ketal ima dve R grupe vezane preko ugljenika i formalno je izveden iz ketona, acetal ima jednu ili obe R grupe kao vodonik i formalno je izveden iz aldehida. IUPAC terminologija klasifikuje ketale kao podskup acetala. Do formiranja acetala dolazi kad hidroksilna grupa hemiacetal postane protonisana i odvoji se kao voda. Nastali karbokatjon zatim brzo napada molekul alkohola. Gubitkom protona vezanog alkohola formira se acetal.

                                               

Savršenost (budizam)

Deset činilaca savršenstava u teravada budizmu su: Odlučnost adhiṭṭhāna. Istrajnost, energija viriya. Istinoljubivost sacca. Ljubav mettā. Strpljivost, izdržljivost khanti. Davanje dāna. Spokoj upekkhā. Odvraćenost nekkhamma, doslovno, "oslobođenost požude". Vrlina sīla, kodeks zbog kojeg nećemo činiti štetne postupke. Mudrost paññā.

                                               

Riolit

Riolit je vulkanska stena izgrađena od fenokristala kvarca, sanidina, zatim plagioklasa i neznatne količine biotita, ređe amfibola ili piroksena. Ova kisela magmatska stena pripada grupi kenotipnih izlivnih ekvivalenata granita.

                                               

Deklaracija

Deklaracija je dokument političke, pravne ili neke druge prirode u formi svečane izjave koja sadrži bazične principe ili stavove o nekom važnom problemu. U međunarodnim odnosima deklaracija je izjava koju dvije ili više država zajednički daju o postignutom sporazumu ili o nekome načelnom pitanju.

                                               

Enigmatika

Enigmatika je vještina sastavljanja i rješavanja zagonetaka. Naziv je nastao od grčkog pridjeva ainigmatikos: zagonetan. Već dugo se koristi i naziv zagonetaštvo koga nema u poznatijim rječnicima hrvatskog ili srpskog jezika, dok Bratoljub Klaić u svom "Rječniku stranih riječi", uz odrednicu enigmatika, navodi i naziv zagonetarstvo, koji se u savremenoj enigmatici ne koristi.

                                               

Originalna video animacija

Originalna video animacija, poznata i pod skraćenicom OVA, je naziv za anime filmove ili serije koje su napravljene posebno za formate kućnog videa. Većina producenata OVA objavljuje iste direct-to-video, bez da ih prije emitira na televiziji ili kinima, ipak, postoje rijetke izminke kada se, primjerice, prvi dio OVA serije emitira za promotivne svrhe. OVA naslovi su izvorno bili dostupni na VHS-u, da bi kasnije bili popularni na LaserDiscu te naposljetku na DVD-u. Počevši od ljeta 2008., pojam OAD se počeo koristiti kako bi označio novu eru animea objavljenih na DVD formatu. Najduža anime ...

                                     

Terminologija

 • Terminologija Irana i Perzije nerijetko predstavlja dilemu oko imenovanja u Zapadnom svijetu, odnosno problem prilikom razumijevanja političke, historijske
 • pokriva: Opšte Principi hemijske nomenklature Zlatna knjiga hemijska terminologija Zelena knjiga fizička hemija Crvena knjiga neorganska hemija Plava
 • Za razumijevanje i korištenje termina Iran i Perzija, vidi članak: Terminologija Irana i Perzije Ova stranica je razvrstavanje. Koristi se radi pronalaska
 • komunikacija, uključivanje i isključivanje: U svakoj struci postoji specifična terminologija koja olakšava komunikaciju, pogotovo onda kad je vrijeme bitno npr
 • Teodor Adorno, Filozofska terminologija - uvod u filozofiju str. 118 Sarajevo, 1986. Teodor Adorno, Filozofska terminologija - uvod u filozofiju str
 • SS - veza ili disulfidni most. Ukupna povezanost je dakle R - S - S - R. Ova terminologija je u širokoj upotrebi u biohemiji. Nekad se ova veza nazivala persulfid
 • kvizomani itd. Enigmatika - Svi enigmatski termini, tj. enigmatska terminologija nazivi enigmatskih listova novina, časopisa, biltena... knjiga priručnika
 • Terminologije Internet edition. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. standard conditions for gases Kompendijum Hemijske Terminologije Internet
 • ili obe R grupe kao vodonik i formalno je izveden iz aldehida IUPAC terminologija klasifikuje ketale kao podskup acetala. Do formiranja acetala dolazi
 • može biti i porfiroidna. Tekstura je masivna. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Diorit na Wikimedijinoj
                                     
 • vitrofirska, dok je njegova tekstura fluidalna. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Riolit na Wikimedijinoj
 • sam čuo: Budino učenje na osnovu izvora u Pali kanonu. Novi Sad Beograd. Kovačević 2014, str. 152. Kovačević 2014, str. 140. Budistička terminologija
 • Hemijske Terminologije Internet edition. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. carboxamidines Kompendijum Hemijske Terminologije Internet
 • unija za čistu i primenjenu hemiju. imines Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition. March Jerry 1985 Advanced Organic Chemistry reactions
 • atom zameni drugim atomom ili grupom atoma, međutim moderna hemijska terminologija koristi termin strukturni analog za to značenje. Termin strukturni
 • čistu i primenjenu hemiju. polycyclic system Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition. Coles, Lydia 1968 A chromatographic method for
 • od prisustva kiselih ili bazičnih plagioklasa. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Latit na Wikimedijinoj
 • očvršćavanju, pri čemu je došlo do gubljenja laminacije. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Argilit na Wikimedijinoj
 • taloženje karbonatnog i glinovitog materijala. Popis stijena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Đorđević V., Đorđević P
 • Hemijske Terminologije Internet edition. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. dipolar bond Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition
                                     
 • geografija Mastilo, Natalija 2005 Rečnik savremene srpske geografske terminologije Geografski fakultete, Beograd Granica na Wikimedijinoj ostavi
 • loših postupaka. Kovačević 2014, str. 42. Neznanje budizam Budistička terminologija Kovačević, Branislav 2014 Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu
 • Londonu. Baza podataka je integrisana u tzv. Ujedinjeni sistem medicinske terminologije en inteligentni automatizovani sistem koji proučava biomedicinske
 • mentalnih nečistoća i loših postupaka. Kovačević 2014, str. 42. Budistička terminologija Kovačević, Branislav 2014 Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu
 • dijatomejske zemlje stvaraju se u morima i jezerima. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Dijatomejska zemlja na
 • Kampanja je izraz kojim se u vojnoj terminologiji označava serija međusobno povezanih operacija ili bitaka na nekom širem području i li dužem vremenskom
 • pogodan kao građevinski materijal. Spisak minerala Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Gnajs na Wikimedijinoj
 • krečnjačkih i dolomitičnih stena paraamfiboliti. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Amfibolit na Wikimedijinoj
 • pritoku Moraču i otoku Bojanu. Jezero Pritoka Reka Mastilo, Natalija 2005 Rečnik savremene srpske geografske terminologije Geografski fakultet, Beograd
 • poručnika a niži od majora. Kapetani obično komandiraju jedinicama u rangu čete satnije U hrvatskoj vojnoj terminologiji se za njega koristi izraz satnik.

Users also searched:

terminologija,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →